דף נופל

סרן
אהרן (ג'ימי) שמי-שמיט

בן רבקה ומנחם

נפל ביום ט"ז בתשרי תש"ט (18.10.1948)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page